Voor Koster & Co is de privacy van haar klanten en medewerkers heel belangrijk. Wij houden ons dan ook de wettelijk voorschriften. Wanneer u zorg van Koster & Co ontvangt, verwerkt Koster & Co uw gegevens conform de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met deze privacyverklaring willen wij de cliënten die ondersteuning bij het huishouden of individuele begeleiding van Koster & Co ontvangen informeren over de persoonsgegevens die wij verwerken.

Koster & Co wil antwoord geven op vragen als:

 • Welke persoonsgegevens verwerkt Koster & Co van u?
 • Waarvoor gebruikt Koster & Co uw persoonsgegevens?
 • Aan wie verstrekt Koster & Co uw persoonsgegevens (mogelijk)?
 • Over welke rechten beschikt u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

Het uitgangspunt van Koster & Co is dat wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken indien dat strikt noodzakelijk is en indien wij de veiligheid daarvan kunnen waarborgen. Door uw gebruik van deze website voort te zetten, stemt u in met deze Privacyverklaring. Onder het verwerken van gegevens wordt verstaan alle handelingen die Koster & Co met uw gegevens kan uitvoeren, zoals het verzamelen, vastleggen, bewerken, doorsturen, ordenen, verspreiden, bewaren en vernietigen van gegevens. Met deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop Koster & Co met uw gegevens omgaat en is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten van cliënten en medewerkers. De privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan de veranderende privacyregels te blijven voldoen.

Gegevens

Koster & Co verwerkt de persoonsgegevens en contactgegevens die wij met u
hebben vastgelegd of die wij van een opdrachtgever ontvangen. Koster & Co voegt uw gegevens toe die noodzakelijk zijn om u in de administratie op te nemen en onze dienstverlening te leveren, controleren en factureren.

Doeleinden

De gegevens die Koster & Co verwerkt, worden door Koster & Co gebruikt voor de volgende doelen:

 • Om een goede dienstverlening te leveren
 • Het opstellen van een arbeids- , dienst of leveringsovereenkomst
 • Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen verlenen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Financiële afhandeling van de geleverde zorg
 • Om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Werving en selectie van medewerkers

Koster & Co verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam en achternaam
 • burgerlijke staat
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • BSN
 • evt. gegevens van contactpersonen
 • gegevens die u aan ons verstrekt

Doorsturen van gegevens aan derden

Koster & Co stuurt alleen gegevens van klanten door aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienstverlening of wanneer zij hiertoe
wettelijk verplicht is.

Bewaren en verwijderen van gegevens

Koster & Co bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Koster & Co houdt zich hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen. De dossiers van klanten kennen een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Toegang tot en beveiliging van gegevens

De toegang tot uw gegevens is beperkt tot de medewerkers van Koster & Co waarbij het voor het uitvoeren van hun werkzaamheden noodzakelijk is dat zij kunnen beschikken over uw gegevens. De medewerkers van Koster & Co zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van klanten.

Koster & Co zorgt voor adequate organisatorische en technische
beveiligingsmaatregelen om de handmatige en elektronische verwerking van uw gegevens te beschermen en om misbruik te voorkomen. Koster & Co waarborgt met het sluiten van een (verwerkers)overeenkomst dat eventuele derde partijen die namens Koster & Co gegevens verwerken, adequate beveiligingsmaatregelen treffen om uw gegevens conform de privacywetgeving te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om door Koster & Co geregistreerde gegevens in te zien, verzoeken om te doen corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koster & Co. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de functionaris Gegevensbescherming.

Privacyreglement

Koster & Co heeft een privacyreglement opgesteld. Dit reglement geeft een
praktische uitwerking van de bepalingen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) met als doel een eenduidige wijze van werken van de verantwoordelijke personen te bewerkstelligen in het borgen van zorgvuldigheid tegenover onze klanten.

Vragen of klachten?

Koster & Co heeft een functionaris gegevensbescherming die erop toeziet dat de
privacywetgeving binnen Koster & Co wordt nageleefd. Hebt u vragen of
opmerkingen over deze privacyverklaring of over de manier waarop Koster & Co uw gegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen met deze functionaris
gegevensbescherming via info@kosterco.nl. of u kunt contact opnemen met de
klachtenfunctionaris van Koster & Co.

Mocht u klachten hebben over de manier waarop Koster & Co met uw gegevens omgaat, dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; postbus
93374, 2509 AJ Den Haag.

Contactgegevens

Schoonmaakbedrijf Koster & Co
Deltastraat 41
4301RC Zierikzee
info@kosterco.nl